Vanaf 1 januari 2020 stijgen de totale personele kosten door de WAB. Inmiddels heeft Labor Redimo voor circa 27 bedrijven de totale personele kosten van alle contractvormen doorgerekend. De kostenstijging van de totale personeelskosten (vast/flex) varieert van +0,5% tot wel +15%, dit is exclusief de kostenstijging door cao-verhogingen. Hoewel de kosten voor onbepaalde tijd contracten lager worden, compenseren deze de hogere kosten van bepaalde tijd-, oproep-, uitzend, payroll en detacheringscontracten meestal niet. De totale inkomsten voor de overheid gaan fors omhoog.

De totale personele kosten stijgen vanaf 2020 door wijzigingen in de WW-premies, hogere transitievergoedingen maar ook door de nieuwe regels rondom oproeptermijnen in combinatie met een doorbetalingsplicht.

En daar wil ik in deze column op ingaan: op de impact van de WAB voor organisaties die gebruik maken van overeenkomsten waarvan omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een vast aantal uren waarbij de werknemer geen recht heeft op doorbetaling van loon als er niet is gewerkt (uitsluiting loondoorbetaling). Deze pakt vooral heel slecht uit voor organisaties die het werk moeilijk vooruit kunnen plannen.

Wat is er aan de hand?

In de WAB die per 1 januari ingaat zijn bepalingen opgenomen die de positie van oproepkrachten verbeteren. Het gaat om alle arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer alleen loon krijgt als hij/zij heeft gewerkt (zie: art. 7:628a lid 9). In de praktijk geldt dit voor de meeste oproep-,  uitzend- en payrollcontracten.

Vanaf 1 januari is de werkgever verplicht de werknemer uiterlijk vier dagen van tevoren op te roepen (zie 7:628a lid 2). Bij cao kan deze termijn verkort worden tot 24 uur (zie art. 7:628 lid 4).

Als de werkgever/opdrachtgever een medewerker (oproep-, uitzend en payrollkracht) oproept, maar de oproep binnen deze minimale oproeptermijn intrekt, heeft de werknemer recht op de doorbetaling van het loon over de uren/dagen waar hij voor was opgeroepen (zie art. 7:628a lid 3 BW). Deze doorbetaling geldt ook als de werkgever de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep wijzigt.

Wat is de financiële impact t.a.v. de oproeptermijn en doorbetalingsplicht?

De impact van de nieuwe oproeptermijn en de doorbetalingsplicht verschilt per organisatie. Deze is groot wanneer het werk slecht te plannen is of doordat de personele planning niet op orde is. Als je om welke reden dan ook genoodzaakt bent om op het laatste moment nog op- en af te schalen, heeft deze maatregel voor jou veel gevolgen.

Een versimpeld rekenvoorbeeld:

  1. Uurtarief uitzendkracht: €25
  2. 5 dagen opgeroepen echter niet ingezet & te laat afgezegd (periode 1 jaar)
  3. Additionele kosten WAB vanaf 1 januari 2020: €1000 (stijging circa 2,2%*)
  4. Dit rekenvoorbeeld is exclusief de premiestijging/transitievergoeding en cao-stijging door WAB

Werkgevers en bureaus maken zich hier grote zorgen over. De nieuw oproeptijden en doorbetalingsplicht hebben een forse impact. Maatregelen t.a.v. verbeteren van de planning vergen een investering en tijd. Het vraagt om een verandering in de manier van werken en plannen als je er iets aan wilt doen.

Effect van de “WAB oproeptermijn” en doorbetalingsplicht verkleinen

Afhankelijk van de werkzaamheden en situatie zijn maatregelen mogelijk om de effecten te verkleinen. Denk hierbij aan:

  1. Anders (“slimmer”) inplannen van personeel
  2. Goede afspraken maken in CAO
  3. Andere contractvormen
  4. Het werk anders organiseren

Maar allereerst is het belangrijk om helder te krijgen wat de impact van de WAB is. Vervolgens kan je bepalen wat je eraan kunt doen.

Labor Redimo biedt inhouse workshops om de impact van de WAB uit te rekenen voor alle contractvormen (bepaalde tijd, onbepaalde tijd, detachering, zzp, detachering, uitzend/payroll, etc.). Regelmatig verzorgen wij de kick-off van bedrijven die met de implementatie van de WAB aan de slag gaan. Neem contact op met Jack Bouwmeester voor meer informatie. Of klik hier voor meer informatie.