Aansprakelijkheid is een groot begrip. We kennen de o.a. Inlenersaansprakelijkheid, Wettelijke Aansprakelijkheid, Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Met betrekking tot arbeid, flexibele arbeid en het ter beschikking stellen van arbeid is aansprakelijkheid altijd een punt van aandacht. Wie heeft het leiding en toezicht? Wie controleert de administratie en wie is aansprakelijk voor de juiste toepassing van cao regels? En welk vorm van aansprakelijkheid is van toepassing? Is het de Ketenaansprakelijkheid of de Inlenersaansprakelijkheid? Eigenlijk is dat laatste onderscheid niet zo belangrijk aangezien het gaat om (het woord) aansprakelijkheid. Daarnaast zien we dat in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) deze vormen van aansprakelijkheid nauw op elkaar aansluiten en in elkaar verweven raken.
De aansprakelijkheid voor het betalen van het juiste cao-loon is een uitbreiding van de al eerder bestaande aansprakelijkheid voor de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. En dat betekent dat je als Inlener direct aansprakelijk bent voor de toepassing van bijvoorbeeld de Inlenersbeloning.

Voorkomen is beter dan genezen
Het is altijd verstandig om van tevoren zoveel mogelijk de risico’s uit te sluiten. Immers een boete is vervelend maar wellicht ben je door de negatieve publiciteit nog wel veel duurder uit…
Hoe zorg je ervoor om de risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, hieronder een aantal punten ter controle.

WAADI
Staat de uitzendonderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als uitzendbureau.
Doe de WAADI-check op de site van de kamer van koophandel: Uitzendbureaus en bedrijven die tegen vergoeding werknemers ter beschikking stellen aan derden moeten ook als zodanig in het Handelsregister geregistreerd staan. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een hoge boete.
Met de WAADI-check controleer je de registratie.

NEN
Staat de uitzendonderneming ingeschreven in een van de registers van de Stichting Normering Arbeid (NEN-register)?
Uitzendbureaus hebben de mogelijkheid zich vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het bureau ontvangt dan een NEN-4400 certificaat. Dit betekent dat uitzendbureaus die in dat register staan de wet en regelgeving op het gebied van arbeid nakomen. De certificering heeft betrekking op o.a.:

• de identificatie van de onderneming;
• de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting;
• het gegeven dat de loonheffing niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
• het uitvoeren van identiteitscontroles en controle op gerechtigde zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
• het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

ABU of NBBU
Is de uitzendonderneming lid van een brancheorganisatie?
De uitzendonderneming kan lid zijn van een brancheorganisatie. Voorbeelden hiervan zijn de ABU en de NBBU. Op deze websites staan uitzendbureaus die zich hebben onderworpen aan een onderzoek naar de toetredingseisen voor het lidmaatschap. Het gaat hierbij onder andere om de eis van naleving van de cao en de eis van inschrijving in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
Uiteraard is lidmaatschap van een branche-organisatie geen verplichting zoals de juiste registratie in het handelsregister, maar het is een extra controle.

Gezond verstand
De duidelijkste manier is om aansprakelijkheid (en de vrijwaring) op nemen in een contract. Bovenstaande punten kunnen dan verplicht worden gesteld. En natuurlijk het gebruik van de G-rekening.
Met controle op de juiste punten, gezond verstand* en een samenwerking – en dus een gezamenlijk belang – met het bureau als uitgangspunt wordt de aansprakelijkheid “vanzelf” goed geregeld.
*) Heel lage tarieven kunnen een indicatie zijn dat er iets niet klopt. Goedkoop kan duurkoop zijn.